Anasayfa / Blog / 2020 LGS Sınavında çıkacak konuların kazanımları

2020 LGS Sınavında çıkacak konuların kazanımları

2020 LGS Sınavında çıkacak konuların kazanımlarını yer aldığı yazımızı dikkatle incelemenizi tavsiye ederiz. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü, İngilizce ve İnkilap Tarihi derslerinin sorumlu olduğunuz tüm konular ve kazanımları vardır.  MEB Ziya SELÇUK tarafından yens açıklanan habere göre birinci dönem konuları kapsamlı olan LGS sınavı sorumlu olacağınız tüm ders ve konular yer almaktadır.

2020 LGS Sınavında Çıkacak Konuların Kazanımları

LGS SINAVI TÜRKÇE KAZANIMLARI

FİİLİMSİLER

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. (Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.)

SÖZCÜKTE ANLAM (Çok Anlamlılık)

 • Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

DEYİMLER VE ATASÖZLERİ

 • Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

CÜMLENİN ÖGELERİ

 • Cümlenin ögelerini ayırt eder.

SÖZ SANATLARI

 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder. [Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.]

YAZIM KURALLARI

 • Yazdıklarını düzenler. (Metinde kuralları ile sınırlı tutulur.) yer alan yazım ve noktalama

NOKTALAMA İŞARETLERİ

 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
 • Yazdıklarını düzenler. (Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.)

CÜMLEDE ANLAM (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Neden-sonuç, amaç- sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.)

METİN TÜRLERİ

 • Metin türlerini ayırt eder.
 • Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
 • Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. Şiir yazar.
 • Bilgilendirici metin yazar. Hikâye edici metin yazar.
 • Kısa metinler yazar. (Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.)

CÜMLE TÜRLERİ

 • Cümle türlerini tanır. (Kavramsal tanımlamalara girilmez.)

 

LGS SINAVI MATEMATİK KAZANIMLARI

ÇARPANLAR VE KATLAR

 • Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.
  Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

ÜSLÜ İFADELER

 • Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.
 • Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur
 • Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

KAREKÖKLÜ İFADELER

 • Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • Kareköklü bir ifadeyi √ şeklinde yazar ve √ şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
 • Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
 • Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.

VERİ ANALİZİ

 • En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
 • Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI

 • Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.
 • Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
 • Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.

CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

 • Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

LGS SINAVI FEN BİLİMLERİ KONU KAPSAMI

MEVSİMLER VE İKLİM

 • Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
 • Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
 • Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
 • Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.
 • İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
 • İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı
  verildiğini söyler.

 

DNA VE GENETİK KOD

 • Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
 • DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir. DNA’daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir
 • DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
 • Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
 • Gen, fenotip, genotip, saf döl ve melez döl kavramlarına değinilir.
 • Baskın ve çekinik gen kavramlarına değinilir.
 • Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • Çaprazlamalarda sadece bezelye karakterleri kullanılır.
 • Diğer canlılarda da karakterlerin aktarımının benzer olduğu vurgulanır.
 • İnsanda çocuğun cinsiyetinin babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği vurgulanır.
 • Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.
 • Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
 • Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
 • Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
 •  Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır.
 • Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi örnekleri üzerinde durulur.
  Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının nelerolabileceği hakkında tahminde bulunur.

BASINÇ

 • Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.
 • Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
 • Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir.
 • Açık hava basıncı örneklendirilir.
 • Matematiksel bağıntılara girilmez.
 • Gaz basıncını etkileyen değişkenlere girilmez.
 • Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
 • Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler verilir.
 • Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.

MADDE VE ENDÜSTRİ

 • Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
 • Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
 • Elementlerin özelliklerine girilmez.
 • Soygazların üzerinde durulur.
 • Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
 • Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
 • Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
 • Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
 • Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.
 • Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. Konu ile ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.
 • Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
 • Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.
 • Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçlarına değinilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ LGS KONU KAPSAMI

KADER VE KAZA İNANCI

 • Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar

İNSANIN İRADESİ VE KADER

 • İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

KADER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

 • Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 • Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

BİR PEYGAMBER TANIYORUM BİR AYET TANIYORUM

 • Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler

İSLAM’IN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM

 • İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

ZEKAT VE SADAKA İBADETİ

 • Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar

ZEKÂT VE SADAKANIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL FAYDALARI

 • Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder.

BİR PEYGAMBER TANIYORUM BİR SURE TANIYORUM

 • Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
 • Maûn suresini okur, anlamını söyler.

DİN BİREY VE TOPLUM

Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar

DİNİN TEMEL GAYESİ

İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder

LGS SINAVI İNGİLİZCE KONU KAPSAMI

FRIENDSHIP

 • Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons
 • Making simple inquiries

TEEN LIFE

 • Expressing likes and dislikes
 • Expressing preferences Stating personal opinions (Making simple inquiries)

IN THE KITCHEN

 • Describing simple processes
 • Expressing preferences Making simple inquiries

ON THE PHONE

 • Following phone conversations
 • Stating decisions taken at the time of speaking

THE INTERNET

Accepting and refusing / Making excuses

 

LGS SINAVI TC. İNKILAP TARİHİ KAZANIMLARI

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

 • Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
 • Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
 • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir

 

MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

 • Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
 • Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.
 • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.
 • Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

 • Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
 • Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan
  uygulamaları analiz eder.
 • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sana ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir

 

2020 LGS Sınavında çıkacak konuların kazanımlarının yer aldığı yazımızla başarınızı şansa bırakmadan doğru yerlere çalışarak hedefinize ulaşın.

Hakkında ahmet narin

15 yıldır 100'lerce öğrenciye matematik özel ders vererek hedeflerine ulaşmasını sağladı. Tam öğrenme modeli ile Bakarak değil yaparak öğreterek başarıya ulaştırıyor.

İlginizi Çekebilir

TYT çalışmaya ne zaman başlanmalı

TYT’ye çalışmaya ne zaman başlanmalı? sorusu ne zaman sorduğunuza göre biraz değişiklik gösterir. Ancak kanaatimiz …

Bir cevap yazın